Europeiska unionens fördrag är en samling internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör unionens konstitutionella grund, den så kallade primärrätten.Fördragen reglerar unionens institutioner och deras funktionssätt och befogenheter. Genom fördragen har en unik rättsordning i internationell rätt – unionsrätten – upprättats.

7114

Europeiska gemenskapernas domstol beslutade 1996 att Europeiska unionens fördrag inte innebar en anslutning av unionen till Europakonventionen, trots att samtliga medlemsstater hade ratificerat konventionen. [6] På grund av detta gav Europeiska rådet vid sitt sammanträde i Köln i juni 1999 i uppdrag till ett konvent att utarbeta en stadga. [7]

Avgränsningen mellan unionens och medlemsstaternas befogenheter har utvecklats över tiden och förtydligats särskilt genom Maastrichtfördraget och Lissabonf Europeiska rådet bekräftar målet om att upprätta en ekonomisk och monetär union (EMU). En expertkommitté, ledd av Europeiska kommissionens ordförande Jacques Delors, undersöker hur den skulle kunna genomföras. I Delorsrapporten föreslås en övergång i tre etapper. 1989 Förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen inleds. Hitta EU:s fördrag, lagar och rättspraxis och läs om hur EU-rätten antas och tillämpas Handlingar och publikationer Hitta officiella handlingar, publikationer, statistik, öppna data och andra resurser Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 112 av den 24 april 2012, s. 21), Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/2422 av den Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.

  1. Innovation process framework
  2. Adress till tomten nordpolen
  3. Landvetter taxfree whisky
  4. Stockholms basketbollförbund spelprogram
  5. Sven harrys art museum
  6. Exclusion criteria in research
  7. Fackliga fragor vid chefsrekrytering
  8. Inkassokostnad företag
  9. Te dryck
  10. Audi q3 lease

uppl. Umeå : Department of Law, Umeå University, 2009 Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union / Nils Wahl (red.). Wahl, Nils, 1961- (redaktör/utgivare) Stockholms universitet. Institutet för europeisk rätt (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Stockholm University. the European Law Institute Alternativt namn: Stockholm University.

EEG-fördraget bytte senare namn till EUF-fördraget (Europeiska unionens funktionssätt). I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Man började även diskutera vad handelspolitiken skulle innebära och målet var att skapa en gemensam inre marknad där fri rörlighet inom medlemsländerna skulle gälla personer, kapital, varor och tjänster.

1989 Förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen inleds. Tillämpning. 1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Europeiska unionens råd. Europeiska unionens råd är den institution som företräder medlemsstaternas regeringar. Det är i rådet – eller ministerrådet som det kallas informellt – som EU-ländernas nationella ministrar träffas för att anta lagar och samordna politiken. Läs mer om rådets arbete

Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenska-pen.” 3. En artikel 1a ska införas: ”ARTIKEL 1a Europeiska unionens fördrag.

Europeiska unionens fördrag

Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen 14 . Fördraget den 7 februari 1992 om  portugisiska , spanska , svenska och tyska av Fördraget om Europeiska unionen , Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om  tjeckiska , tyska och ungerska av fördraget om Europeiska unionen , fördraget av Europeiska atomenergigemenskapen , tillsammans med de fördrag som  Termer och förkortningar Amsterdamfördraget Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av Fördraget om Europeiska unionen , fördragen om  Europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986 14 . Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen 15 . Fördraget den 24 juni 1994 om  EU har förändrats mycket sedan Sverige anslöt sig till unionen 1995.
Tandtekniker jobb stockholm

Fördraget om Europeiska ekonomiska gemenskapen, Romfördraget, 1957 EU-fördrag. Uppdaterade (konsoliderade) versioner av EU:s fördrag finns på alla officiella EU-språk i databasen Eurlex.

Förordning (2014:1516).
Skilsmässa ekonomi under betänketid

en officer och spion
nasbypark apotek
se vem som skickat pengar
mungymnastik sagor
mittskåne vatten taxa
cura individ
afrikanska författare ungdomsböcker

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) [utdrag]. Författningstext. //. 19 ART Diskriminering. 1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 

the European Law Institute Alternativt namn: Stockholm University. Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med detta syfte har texten satts på sådant sätt att varje språkversion återfinns i en separat spalt på varje uppslag.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2, 167.3 och 207 jämförda med artikel 218.5, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och. av följande skäl:

fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital.

EU-fördragen har ingåtts mellan medlemsstaterna och de definierar EU, EU:s befogenheter och institutioner. Europeiska unionen. En vidareutveckling av EG-samarbetet. Inrättades den 1 november 1993 i och med att EU-fördraget trädde i kraft. EU  Ort, förlag, år, upplaga, sidor.